ต้นกาแฟอราบิก้า

จำหน่ายต้นกาแฟอราบิก้า

 

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาจำหน่ายต้นกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์

               1. คาติมอร์ (Catimor)       2.คาติมอร์ สีเหลือง (Yellow Catimor)

   สนใจติดต่อโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา 091-0762070  053-231029

 

pic1

 

 กาแฟอราบิก้าไทย

     -พันธุ์อราบิก้าชื่อ "คาติมอร์" (CatiMor)

เป็นการเรียกชื่อพันธุ์มาจากคำว่า คาทูร่า (Catturra)และ ไฮบริโด เดอ ติมอร์ (Hibrido de Timor)เป็น ชื่อเรียกตามการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่างคาทูร่าผลแดง เป็นต้นแม่พันธุ์ และ ไฮบริโด เดอ ติมอร์เป็นต้นพ่อพันธุ์ ผลการผสมระหว่างลูกผสมข้ามชนิด ทำให้ลูกผสมที่ได้มีความต้านทานต่อโรคราสนิม และ ได้ลักษณะทรงเตี้ย ผลผลิตสูง และใช้หมายเลขCIFC 19/1 และ  832/1 ซึ่งกำหนดโดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่Centro de Investicao -das Ferrugens de Cafeeiro (CIFC)ในประเทศโปรตุเกส

        สถานีวิจัยCIFCได้เริ่มแผนการปรับปรุงพันธุ์ในตอนต้นปี พ.ศ.2503 เป็นลูกผสมรุ่นที่ 1 รวมทั้งการศึกษาทดลองผสมพันธุ์กับกาแฟอราบิก้าตัวอื่นๆ อีกจำนวนมากมายหลายรุ่น หลาย ชั่วอายุสายพันธุ์ และได้นำมาคัดเลือกความต้านทานโรคราสนิม โรคอื่นๆในเมืองไทย รวมทั้งค้นหาศักยภาพในการให้ผลผลิต และ คุณภาพที่ดี ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งหน่วยงานพัฒนาเกษตรที่สูงหลายหน่วยงาน จนเป็นที่ยอมรับว่า พันธุ์กาแฟคาติมอร์ มีคุณภาพดีเหมาะสมแด่การส่งเสริมไปสู่แปลงปลูกของเกษตรกรชาวไทยภูเขา มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการศึกษา-วิจัย และติดตามประเมินผล ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเจริญเติมโต การดูแลรักษา ปรับปรุงบำรุงพันธุ์ก็ยังต้องมีต่อไปสำหรับ การคัดเลือกในการผลิตกาแฟนั้น พันธุ์ควรเป็นต้นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี มีจำนวนผล/ข้อมาก น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 กรัม/100 เมล็ด

 

ธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับกาแฟอราบิก้า (พงษ์ศักดิ์และบัณฑูรย์, 2542)

ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้นั้น จะสามารถแบ่งได้เป็น ธาตุอาหารหลัก, ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ซึ่งธาตุอาหารที่จําเป็นต่อกาแฟอราบิก้าได้แก่

กลุ่มธาตุอาหารหลัก (Macro element)

1.ไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นธาตุที่ช่วยในการเจริญของลําต้น ใบ และผลของกาแฟ โดยเฉพาะในสภาพปลูกกลางแจ้ง เพราะกาแฟจะให้ผลผลิตสูง จึงต้องให้ธาตุไนโตรเจนเพิ่มเพื่อ ป้องกันอาการขาดธาตุและยอดแห้งตาย ลักษณะอาการขาดธาตุไนโตรเจน ใบจะมีรูปร่างผิดปกติมีสีเขียวจางและค่อยๆเปลี่ยนเป็น สีเหลือง เมื่อถูกแสงแดดจะไหม้เกรียม จะพบบ่อยๆในกล้ากาแฟที่เพาะชําไว้ตรงกลางแปลงเพาะ

2.ฟอสฟอรัส หรือฟอสเฟต (Phosphorus) กาแฟอราบิก้าต้องการฟอสฟอรัสในปริมาณ น้อย แต่ในดินที่เป็นกรด จะเกิดการตรึงฟอสเฟต ทําให้ต้นกาแฟได้รับฟอสเฟตไม่เพียงพอ แต่ อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสนี้มักไม่ปรากฏในกาแฟต้นแก่ ฟอสเฟตจะมีผลต่อต้นกล้าในเรือนเพาะชําเท่านั้น การใส่ปุ๋ย มักใส่รองก้นหลุมก้อนปลูกและอาจทําการพ่นปุ๋ยฟอสเฟตทางใบแก่ต้นกล้า ในเรือนเพาะชําบ่อยๆ สําหรับกาแฟอราบิก้าในระยะต้นกล้า จะต้องการฟอสเฟสมากกว่า ไนโตรเจนและโพแทสเซียมถึงสองเท่า ลักษณะอาการขาดธาตุฟอสฟอรัส หรือฟอสเฟต สีของใบจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลือง ชัดเจน อาจมีสีเหลือง แดง และม่วง ปรากฏเป็นแห้งๆระหว่างเส้นใบ ระบบรากเจริญช้าผิดปกติ โดยเฉพาะในต้นอ่อน การเพิ่มธาตุให้แก่ดิน ทําโดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือคลุมโคนด้วยอินทรียวัตถุ หรือการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต ก่อนทําการปลูกควรวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตในดินแล้วคํานวณปริมาณปุ๋ย ที่จะใส่ในแต่ละปี

3.โพแทสเซียม (Potassium) ในขบวนการพัฒนาของผลถ้ามีโพแทสเซียมไม่เพียงพอ กาแฟจะดึงธาตุโพแทสเซียมมาจากใบ ทําให้การเจริญเติบโตบริเวณกิ่งก้านสาขาลดลง และเกิด อาการยอดแห้งตายในที่สุด ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้นกาแฟจะได้รับโพแทสเซียมจากดิน พอเพียงอยู่แล้วและการคลุมโคนต้นอย่างสม่ำเสมอจะทําให้สามารถรักษาโพแทสเซียมในดิน และ เป็นประโยชน์ต่อพืชมากกาแฟที่ให้ผลผลิตทุกปีจะทําให้ขาดโพแทสเซียมได้ง่าย ลักษณะอาการขาดโพแทสเซียม ลักษณะจะชัดเจนบนใบแก่ ส่วนขอบใบจะเป็นรอยไหม้ อย่างรวดเร็วคล้ายกับลักษณะไหม้ เนื่องจากดินเค็มจัดการเพิ่มทําโดยใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม ลงในดิน

กลุ่มธาตุอาหารรองและอาหารเสริม (micro element and trace element)

1. แคลเซียม (Calcium, Ca) กาแฟใช้ธาตุนี้น้อย และในดินส่วนใหญ่มีเพียงพอ อีกประโยชน์หนึ่งคือช่วยให้ดินไม่เป็นกรดเกินไป

2. แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) การขาดมักเกิดช่วงที่มีการพัฒนาผลถ้าเกิดในช่วงเริ่ม พัฒนาผลผลผลิตจะลดลงอาการมักเกิดกับใบแก่ก่อน

3. สังกะสี (Zinc, Zn) การให้สังกะสีทางใบมักให้ผลดีกว่าทางดิน การให้มากเกินไปไม่ก่อ ผลเสีย

4. ทองแดง (Copper, Cu) มีประโยชน์ในกรณีที่มีผลเสริมต่อการใช้ประโยชน์ของธาตุ อาหารอื่น สามารถให้ผลผลิตเพิ่มได้

5. เหล็ก (Iron, Fe) อาการขาดมักเกิดในดินที่เป็นด่างหรือมีอินทรียวัตถุสูง หรือเกิดขณะที่ ระดับฟอตฟอรัส หรือแมงกานีสสูง

6. แมงกานีส (Manganese, Mn) กาแฟมักไม่ค่อยขาดแมงกานีส แต่อาจเกิดในกรณีที่ดิน เป็นด่าง ส่วนอาการเป็นพิษมักเกิดในดินกรดแต่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ปูนขาวช่วยลดความ เป็นกรดของดิน

 

แหล่งข้อมูล : หนังสือ การปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้าบนที่สูง. โดย พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์และ บัณฑูรย์ วาฤทธิ์. 2542.

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats