เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

"ฮิลล์คอฟฟ์" แบรนด์กาแฟชาวไทยภูเขา ที่เริ่มจากจุดเล็กๆในการส่งเสริมชาวเขาให้หันมาปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่น จนเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนากาแฟไทยให้ก้าวไกลและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่กาแฟคั่วบด กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องชงกาแฟ นอกจากฮิลล์คอฟฟ์ที่เป็นกาแฟอราบิกา100% แล้วยังแตกไลน์สินค้าเจาะตลาดหลากหลายกลุ่ม ธุรกิจจึงมีโอกาสเติบโตสูง ในขณะที่การแข่งขันในธุรกิจนี้ก็ยิ่งทวีความเข้มข้น การจะเสริมแกร่งให้ธุรกิจกาแฟโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างนั้น ค้นหาคำตอบได้ในรายการ SME Springbroad

กว่าจะมาเป็น โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา       

                     กว่า 30 ปี บนเส้นทางการเติบโตของ"ร้านชาวไทยภูเขา "โดยเริ่มจากธุรกิจขายผ้าชาวเขา และอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย เครื่องแต่งกายชาวเขาในตลาดวโรรส ในนาม ร้าน อึ้งกึงหมงร้าน ค้าเพียงแห่งเดียวที่จำหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่มชาวเขา จนทำให้เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีกับ ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เมื่อ ลงจากดอยมาแอ่วในเวียงต้องมาแวะซื้อของที่นี้ ซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนจีนโดยกำเนิด แต่สามารถสื่อสารภาษาเดียวกันได้ เมื่อธุรกิจเติบโตเรื่อยมา ทายาทธุรกิจ คุณธีระ ทักษอุดม ได้ขยายกิจการ ใน ชื่อ ร้านชาวไทยภูเขา(โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา) ตั้ง อยู่บน ถนนช้างเผือก ( ตรงข้าม โรงเรียน โกวิทธำรงเชียงใหม่ ) โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจเกษตร โดยการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับฝากขายสินค้า หาตลาด จนถึงรับซื้อผลผลิตจากชาวเขา เป็นการค้าแบบช่วยเหลือกันและกัน

                 การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อกัน (Barter Trade) ผลผลิตที่รับซื้อ ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย ข้าวดอย ละหุ่ง แค-รอท มะเขือเทศ ขิง กะหล่ำ เมล็ดผักชี ดอกไม้ป่า ฯลฯ โดยเฉพาะถั่วแดงหลวง (Red Kidney Bean) ที่ทำให้เป็นที่รู้จัก และต้องการของตลาดทั่วประเทศ เนื่องจากทำงานคลุกคลีกับชาวเขามาต่อเนื่องยาวนาน จึงได้รับการติดต่อจาก United Nation ซึ่ง เข้ามาส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่น โดยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมส่งเสริมชาวเขาให้หันมาปลูกกาแฟ ร้านชาวไทยภูเขาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่จากโครงการส่ง เสริมเกษตรมากมายหลายโครงการ ในการช่วยติดต่อประสานงานกับชาวไทยภูเขา และยังได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดความรู้วิชาการจากอาจารย์เจ้า หน้าที่ทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ

                  ทำ ให้เกิดความสนใจการพัฒนาตลาดกาแฟไทย จึงลงทุนสั่งซื้อเครื่องจักรในการแปรรูปกาแฟครบวงจรจากต่างประเทศ และจัดตั้งโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาในการส่งเสริมอย่างจริงจังให้ชาว ไทยภูเขาที่เป็นสมาชิกได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูก และการจัดการให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูง และรับซื้อผลผลิตคืน

                   นอก จากนี้ ชาวเขายังได้รับการสนับสนุนรับแจกกล้าพันธุ์กาแฟ แนะนำการใช้ปุ๋ย และวัสดุการเกษตรที่จำเป็น จากหน่วยงานวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กาแฟ ที่ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเพาะปลูกนั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิต คุณภาพดี และกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาทาง ภาคเหนือ โดยได้คัดเลือกสายพันธุ์ของกาแฟอราบิก้าที่สามารถต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืชได้ดีมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก และรับซื้อคืนในราคาประกันของรัฐบาล ผลผลิตกาแฟภายใต้โครงการฯได้มาตรฐานการผลิตด้านความสม่ำเสมอ คุณภาพ และรสชาติ โดยอาศัยหลักวิชาการ และ ประสบการณ์การทำงานด้านกาแฟมากว่า 20 ปี ทำให้เกิดการยอมรับในคุณภาพกาแฟไทย

                 เพื่อ กระตุ้นการใช้กาแฟภายในประเทศทดแทนการนำเข้า และขยายตลาดเพื่อส่งขายยังโรงงานกาแฟสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ความ สำคัญด้านคุณภาพอย่างมาก ใน ด้านการพัฒนาตลาดกาแฟอรา-บิก้าของไทยนั้น หากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากไร่จนถึงโรงงานที่ใช้กระบวนการแปรรูปที่ได้ มาตรฐานสามารถส่งออกขายไปยังต่างประเทศได้ ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตไม่สามารถนำเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตชั้นนำ อย่างบราซิล โคลัมเบีย ได้ แต่กาแฟที่ปลูกในแต่ละพื้นที่นั้นต่างมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปและเป็น เอกลักษณ์เฉพาะ  ซึ่งกาแฟอราบิก้าไทยยังคงเป็นที่เสาะแสวงหาของผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ต่างจากรสชาติอาหารไทยแท้ที่คนอยากได้ลิ้มลอง  กาแฟฮิลล์คอฟฟ์  - กาแฟอราบิก้าไทยแท้มาตรฐานสากล

การพัฒนา กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                สำหรับ โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาแล้ว  ผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเกษตรฯ ไม่ใช่แค่เจ้าของกิจการ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรเพราะเราคิดว่าการพัฒนาที่ดี และยั่งยืนนั้น เราควรให้ความสำคัญ โดยเริ่มจากระดับล่างสู่บน(Bottom - Up) คือ คน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น/สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาในส่วนภาคการเกษตรของเกษตรกรนั้นจะต้องกระตุ้นให้เกิด จิตสำนึก ความตระหนัก ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน ที่จะแก้ไขปัญหา ตลอดพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น และที่สำคัญทิศทางการพัฒนาที่ดี และยั่งยืนนั้น จะต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (WIN-WIN) ทั้ง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เกษตรกร  บริษัท หรือแม้กระทั่งบริษัทคู่แข่งอื่นๆ อาจจะกล่าวได้ง่ายๆว่า

โครงการการเกษตรฯ จะอยู่ได้ก็เพราะสังคม/ชุมชนอยู่ได้

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา กับ แนวทางปฏิบัติต่อผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร :-

                   ให้ความสำคัญกับเกษตรกร ในการเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ และแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรจะทำ ควบคู่ไปกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นของเกษตรกรเป็นหลัก  ที่สำคัญบริษัทและ พนักงานเคารพและปฏิบัติต่อ เกษตรกร อย่างฉันพี่น้อง ญาติมิตรโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

พนักงาน :-

                 โครงการเกษตรฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท  มีการเรียนรู้ และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ของพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)   

ลูกค้า :-

                สร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ลูกค้าตลอดจนกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น

คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า :-

                 คำนึง ถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับ คู่ค้า เคารพการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม ตลอดจนการไม่โจมตีต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลของบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ  ตลอดจนเปิดเผย และสนับสนุนวิธีการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม :-

                   ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนสังคม และชุมชนให้เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนริเริ่ม เรียนรูและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง :-

                  ปฏิบัติ ตามบทบัญญัติและข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม/ชุมชน สิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งให้ความสนใจ และติดตาม ประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติตามบทบัญญัติ และข้อบังคับทางกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง

f t g

Link ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 231029, Fax 053 - 412213

มือถือ : 091-0762078 , 087-1824101
e mail : coffeethai
@hillkoff.com
website :
www.coffeethai.org, www.thaicoffeelab.org, www.hillkoff.com
 


Copy Right © 2015 HILLKOFF COMPANY

MY Stat Counter
Misc Stats icon

joomla site stats